קבוצת משוב 2-3/9/2020, בנייני האומה,
מרכז הקונגרסים הבינלאומי ירושלים.

התערוכה הבינלאומית השנתית
לשיווק תוצרת חקלאית טרייה וטכנולוגיה חקלאית
 
חיפוש

דין וחשבון


11.12.2014

היחידה לחקר שווקים במשרד החקלאות פרסמה סיכום ביניים, המתאר את הנתונים הכספיים והכמותיים של החקלאות הישראלית בשנת 2013

ראיף פלאח*

היחידה לחקר שווקים של משרד החקלאות ופיתוח הכפר פרסמה סיכום ביניים, של התוצאות העסקיות והכספיות של ענפי החקלאות הישראליים.
בדו"ח מוצגים עיקרי ההתפתחות בחקלאות בשנת 2013. הדו"ח מתמקד בניתוח מרכיבי החשבונאות של המגזר החקלאי, התשומות בחקלאות, שימוש במים בחקלאות, מדד המחירים לצרכן, פער התיווך, מבנה היצוא וענף החלב והבשר ב-2013. הדו"ח המלא יתפרסם בדצמבר 2014.ערך ייצור וכמות
בשנת 2013 הסתכם ערך הייצור של התוצרת החקלאית בישראל בכ-30 מיליארד ₪. כלומר, ירידה ריאלית של כ-1% בהשוואה לערך הייצור בשנת 2012. הגידולים הצמחיים היוו כ-60% ממערך הייצור וגידולי בעלי החיים היוו כ-40% מערך הייצור.

לענף הפירות (כולל הדרים) יש תרומה רבה לערך הייצור והוא מהווה 24% ממנו. הירקות, תפוחי האדמה והמקשה מהווים 22% מערך הייצור. ענף העופות מהווה 16%, ענף הבקר לחלב מהווה 10% והבקר לבשר 6%.

הנתונים על ההספקה של פירות וירקות טריים לשוק המקומי מלמדים על התפתחות הצריכה לנפש. ההספקה של פירות וירקות (לא כולל תפו"א) לנפש בשנת 2013 היתה בסך 227 ק"ג לעומת 265 ק"ג בשנת 2000 נתון זה מצביע על ירידה של כ-14% בצריכה לנפש! הירידה המשמעותית בצריכה בין השנים 2000 ל-2013 היא של ירקות, המהווה ירידה של כ-20% בצריכה על פני 13 שנים. הירידה בצריכת הפירות מתונה יותר ועומדת על 5%.
הדו"ח לא מספק הסבר מנין נובעת הירידה בצריכת ירקות ופירות בישראל, האם ממודעות פחותה יותר לערך התזונתי של ירקות ופירות או בשל יוקר המחיה.

בשנת 2013 ייצאה ישראל ירקות ופירות טריים לחו"ל בשווי של 5.4 מיליארד ש"ח - ירידה ריאלית של כ-1% לעומת שנת 2012. היצוא בשנת 2013 היווה 8% מערך הייצור, בדומה ליצוא בשנת 2012. התרומה העיקרית לערך היצוא בשנת 2013 נובעת בעיקרה מיצוא ירקות (כולל תפו"א ומקשה) ועומדת על 1.7 מיליארד ש"ח, ערך היצוא של פירות והדרים עומד על 1.7 מיליארד ש"ח גם כן.
שיעור היצוא של תוצרת חקלאית טרייה לשנת 2013 מהווה כ-18% מסך הייצור החקלאי. היצוא העיקרי היה של ענף הגידולים הצמחיים ושיעור היצוא מסך הייצור של הגידולים הצמחיים היה כ-30%.


בשנת 2013 ייצאה ישראל 660 אלף טון של ירקות ו-119 אלף טון פירות (לא כולל הדרים). כפי שניתן לראות, נסמך יצוא הירקות על 3 מוצרים עיקריים תפוחי אדמה, גזרים ופלפלים. יצוא העגבניות מישראל נמצא במגמת ירידה בשנים האחרונות ואילו יצוא הגזרים נמצא במגמת עלייה, מיצוא של 4000 טון בשנת 2000 ליצוא של 189 אלף טון בשנת 2013.
ביצוא הפירות, ישראל נסמכת על 5 מוצרים עיקריים: אבוקדו, רימונים, תמרים, אפרסמונים ומנגו. סך כמויות יצוא הרימונים והתמרים עלה בשנים האחרונות. כמות יצוא האבוקדו אינה אחידה לאורך השנים האחרונות וסובלת מתנודתיות.
תרומתה של החקלאות לתוצר המקומי הגולמי בישראל עמדה בשנת 2013 עמדה על 12.7 מיליארד ש"ח, המהווים כ-1.35% מסך התוצר של מדינת ישראל.


סיכום חשבון ענף החקלאות
התוצר המקומי הנקי ב-2013 (תוצר מקומי גולמי בחקלאות, לא כולל בלאי) היה 10.3 מיליארד ש"ח, ונוספו לו כמיליארד ש"ח פיצויים ותקבולים נוספים בענף, עלייה של 33% לעומת השנה הקודמת. ההכנסה הנובעת מחקלאות הסתכמה ב-11.0 מיליארד ש"ח.
היתרה לחקלאים, לאחר ניכוי התמורה למשרות שכיר, בשנת 2013 הייתה 6 מיליארד ₪, עלייה של 8% לעומת שנת 2012. בחישוב היתרה לא הופחתו תשלומי הריבית שמשלמים החקלאים עבור פעולות ייצור.

תשומות בחקלאות לשנת 2013
מדד מחירי התשומות בגידולים צמחיים עלה ב-2.7% בשנת 2013 בהשוואה לשנת 2012, לעומת התייקרות של 5.4% בשנת 2012, בהשוואה לשנת 2011. גם מדד מחירי התשומות בבעלי חיים עלה 1.4% בשנת 2013 בהשוואה לשנת 2012, לעומת עלייה של 4.4% בשנת 2012, בהשוואה לשנת 2011.
מדד מחירי סה"כ התשומות בחקלאות רשם התייקרות של 2.1% בשנת 2013, לעומת התייקרות של 4.9% בשנת 2012, באחוז השינוי השנתי במדד המחיר לסעיף עלות עבודה שכירה שמשקלו הגדול ביותר בסל התשומות נרשמה התייקרות של 3.6% בשנת 2013, לעומת התייקרות של 4.4% בשנת 2012, בהשוואה לשנת 2011. בסעיף מספוא, שמשקלו הינו השני בגודלו בסל התשומות לחקלאות, נרשמה התייקרות של 1%, לעומת התייקרות של 5% בשנת 2012. בסעיף דלק, שמנים וחשמל נרשמה התייקרות של 1.2% לעומת 9.7%.
בסעיף מינהל ושונות נרשמה בשנת 2013 הוזלה (1.7%) לעומת התייקרות של 0.3% בשנת 2012. סעיף המים רשם ב-2013 התייקרות של 7.7% במחיר לעומת התייקרות של 9.7% בשנת 2012.

מים בחקלאות 2013
צריכת המים בחקלאות הושפעה במרוצת השנים האחרונות מתנאים אקלימיים ומהפעלת אמצעים מנהליים שמטרתם הייתה לאזן את הצריכה מול המקורות.
שיעור השימוש במים שוליים בחקלאות בשנים 2011 ו-2012 היה 60% - ובשנת 2013 שיעור השימוש במים השוליים לפי ההקצאה היה 58% (נתוני הצריכה בפועל עשויים להיות שונים).
בשנת 2013 הוקצו לחקלאות 556 מיליון מ"ק מים שפירים, 507 מיליון מ"ק מי קולחין (כולל מקורות עצמיים ושפד"ן) ו-254 מיליון מ"ק מים מלוחים, מליחים ומי שטפונות. סך הקצאות המים לחקלאות בשנת 2013 היה 1,317 מיליון מ"ק לעומת 1,230 מיליון מ"ק בשנת 2012, עלייה של 7% בהקצאה השנתית.

מדד המחירים לצרכן
מדד המחירים לצרכן הכללי עלה ב-2% בשנת 2013, בהשוואה לשנת 2012, מדד תוצרת חקלאית עלה ב-7% בהשוואה לשנת 2012. סעיף ירקות ופירות טריים עלה בהשוואה ל-2012 בכ-4% והיה מושפע מעלייה במדד פירות טריים שעלה ב-8%.
סעיף תוצרת טרייה של בשר, עופות ודגים עלה בשנת 2013, בהשוואה לשנת 2012, ב-11% והעליה הושפעה מעלייה במדד עוף טרי שלם שעלה בשנת 2013, בכ-30%, בהשוואה לשנת 2012, שהתאפיינה במבצעי מחירים לעופות שלמים כ-loss leader. המחירים לחזה עוף ולחלקי עופות עלו ב-12% וב-16%, בהתאמה.
הירידה היחידה במדד הייתה בסעיף דגים טריים שרשם ירידה של 6%. בסעיף חלב ומוצריו נרשמה עלייה של כ-4%, במדד המחיר בשנת 2013, בהשוואה לשנת 2012. גם מדד סעיף הביצים עלה ב-5%, בהשוואה לשנת 2012. בסעיף דבש נרשמה עלייה של 2% בהשוואה לשנת 2012.

פער התיווך ב-2013
פער התיווך הקמעוני מוגדר כשיעור הפער בין המחיר לצרכן למחיר הסיטוני מחולק במחיר הסיטוני (משוקלל במשקלות מדד המחירים לצרכן). לצורך דו"ח זה שמשו לבחינת הפערים ממוצע משוקלל חודשי של המחיר הסיטוני המשוקלל משני שווקים סיטוניים, כפי שהם נאספים ע"י משרד החקלאות (90% שוק צריפין, 10% שוק ירושלים) וממוצעים חודשיים של המחירים לצרכן, כפי שהם מפורסמים באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מחירים אלה שונים ממחירי "סטורנקסט" לעיל, מאחר שהם מדגמיים וכוללים גם מחירים בחנויות הפירות והירקות ובשווקים הפתוחים, לעומת מחירי סטורנקסט הכוללים את הנתונים של רשתות השיווק ושל חלק מהמינימרקטים, מכולות וחנויות נוחות (בדרך כלל מחירי סטורנקסט נמוכים יותר).
בשנת 2013 נרשם בירקות טריים פער תיווך קמעוני של 53.1%, לעומת 48.4% בשנת 2012.
בפירות טריים הפער היה זהה לפער בשנת 2012 כ-38.0%.

* ראיף פלאח, היחידה לחקר שווקים, החטיבה למחקר כלכלה ואסטרטגיה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר


 


תגיות : היחידה לחקר שווקים, ראיף פלאח, החטיבה למחקר כלכלה ואסטרטגיה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר,